Mountain View Estates residents Mitch Delariva and Comet

KXJZ Photo/Ben Adler
KXJZ Photo/Ben Adler